کاش بشود روزی من هم باپای پیاده و

یک دل ساده راهی کربلا شوم و درراه ارام بگویم