مادرم بانوی صاحب نفسی است گاهی حرف هایش شیرین اما آتش زننده قلب است مثل اینکه میگوید: عمر دنیا در مقایسه با آخرت همچون ساعتی از یک روز است.انگار حرفهایش راجای دیگر شنیده ام و بااینکه مکرر به زبانش می آیند ؛ حقیقت زنده بودن آنها هرلحضه روشن و روشن تر میشود .

شب 21 رمضان که موصوف به شب قدر است ؛ کمی قبل از به سر گرفتن قرآن کریم،مادر به من میگوید : قرآن راباز کن و آیه اول رابخوان .تو بااینکار میتوانی بدانی که امشب ، خدا باتوجه حرف هایی دارد . خیلی میخواستم بدانم . به محض اینکه قرآن بدستم رسید پیام آیه را درتفسیر نور خواندم:

1-گرچه تلاش انسان لازمه بدست اوردن امکانات است اما همه آن از آن خداوند است.

2-دارایی ها و امکانات مادی به شرطی ارزشمند است در اختیار انسان صالح باشد وگرنه همان امکانات اسباب آزار و عذاب انسان میگردند.

و دانستم که همه امکانات و دارایی مایه رشد نیست.سوره احقاف آیه 26