خداوند به حضرت عیسی (ع) فرمود:

بسم الله را بسیاربرزبان جاری کن[کارهای خودرابا بسم الله شروع کن.]

هرکس نزد من می آید درحالی که نامه اعمالش دارای یک قبض بسم الله باشد از آتش آزادش میکنم.

حضرت عیسی (ع) سوال کردمنظور ازقبض یک بسم الله چیست؟

خداوندفرمود: گفتن 100مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم.

کتاب مستدرک الوسایل جلد6 - ص 388