1. نبوغ را چه میتوان معنا کرد؟

2.تاچه حد خودتان را نابغه می دانید؟

دیروز به دانشگاه رفتم. و اولین تایم دانشگاهی رُ ادبیات داشتم.بنظرم کلاس های ادبیات (چه دبستان و چه دبیرستان وحتی دانشگاه)آدم رُ به بلوغ فکری میرسونه.ازنظرمن چیزی که بیشتر ازهمه الان مهمه ، همین بلوغ فکریه.استاداومد و تک تک ازهمه، نظرشون رُ درمورد ادبیات وشعر پرسید. خیلیا که قبل من بودن، ادبیات رُ دوست نداشتن ؛چون دبیرشون بد بوده_مثلا دبیربهشون میگفته شماها هیچی نمی فهمین و...!

ولی از نظرمن اینطور نیست. کلاس ادبیات یک کلاس زندگیه. بعد از سوال پرسیدن و این کارا ، استاد درباره نبوغ حرف زدن.ازنظرایشون نبوغ یعنی اینکه در مسیررسیدن به یک هدف که ازمدت ها قبل روی اون فکرکردیم وتصمیم براین داریم که اون رُ به مرحله ظهوربرسونیم؛ازمانع ها بگذریم.مانع میتونه هرچی باشه مثلا نمونه یارزش فقر هست.آدمی که نبوغ داره ، توی روزهای سخت زندگیش به هدفش فکرمیکنه و هرروز هم به اون نزدیک ونزدیک ترمیشه.

حالا قبل ازاین صحبت ها، تصورمن ازنبوغ این بوده که یک انسان ،از همه ی علم ها سرِش دربیاد و خلاصه خیلی مُخ باشه.

ولی حالا که دارم فکر میکنم؛ میبینم که نبوغ خیلی بُعد وسطح بندی داره.بنظرخودم من 45%نبوغ رُ دارم.نداشتن اون 55% دیگه ی نبوغ هم به این معناست که اتفاقاتی همچون فقر و کمبودامکانات رُ درزندگیم،خیلی مهم میپنداشتم.

 

*حال شما به دوسوال اول بادیدبیشتری نگاه کنید و پاسخ دهید

**این عکس پروفایل رُ خودم درست کردم