...حتی اگر فرآینددرونی کردن اهداف یک نوع دستکاری ذهنی هم باشد،دستکاری خوب ومفیدی است.ترس ازشکست یک ویژگی روان شناختی است،پس چندان عجیب نیست که باتغییررویکرد روانشناختی مان نسبت به به مقوله شکست(ازطریق انتخاب دقیق ودرست هدف هایمان)بتوانیم این ترسمان را کاهش دهیم...

یک رواقی معتقدوقتی روزش را شروع می کند ، سه گانه کنترل را کاملا درنظردارد و امورزندگی اش رابه سه قسمت تقسیم می کند:آنهایی که به طور کامل در اختیارش هستند،آنهایی که به کلی از دایره اختیاراو خارج اندو اموری که تاحدی ولی نه به طورکامل دراختیارش هستند . سپس اموردسته دوم،یعنی آنهایی را که به کلی ازدست او خارج اند،کنارمی گذاردچون اموری هستند که ارزش نگرانی ندارند؛و بااین کار خودش را ازبخش عمده نگرانی ها و آشفتگی های غیرحضوری خلاص می کند.او به جای پرداختن به این قبیل امور، سراغ کارهایی می رود که یاکاملا یا تاحدی دراختیاروکنترلش هستند. درانجام این کارها هم حواسش هست که به جای هدف های بیرونی،هدف های درونی برای خودش تعریف کند. بااین کارتاحد زیادی سرخوردگی و ناامیدی راازخودش دور می کند.

سلام به ماه آذر وکسانی که در این ماه باعشق بیشتری نسبت به آبان زندگی میکندد...

متن بالا از کتاب "فلسفه ای برای زندگی" اثرویلیام اروین به ترجمه محمد مقدسی برگزیده شده .

اول :هر انسانی حق تصمیم گیری برای بهترشدن زندگی اش رو داره(چرا که این طبیعت زندگی آدماست)ولی برای هرچیزی نمیشه تصمیم گرفت.چون دراختیارمون نیستند.خیلی وقتا برای خودم پیش اومده که به خودم میگم من واسه اینکه فلان اتفاق نیفته،خیلی تلاش کردم اما نمیدونم چرا اینطوری شد و رنجش ازاین مسئله ، من رو از حال خوبم دورمیکنه.

دوم اینکه: واسه هرکاری که به زندگیمون جهت میده باید دو هدف تعیین کنیم.یک هدف درونی و یک هدف بیرونی. شاید برای هدف بیرونی مون نیاز به زمان داریم که محدوده اش دقیق مشخص نباشه اما برای هدف درونی مون به دل خودمون نگاه میکنیم یعنی اگر حس رضایت در ما شکل گرفت ؛ میشه گفت به هدف درونیمون رسیدیم و تا یه حدی ارامش بدست اوردیم وبرای رسیدن به هدف بیرونیمون انگیزمون رو بیشتر و بیشتر میکنیم.

سوم اینکه: من الان حالم خیلی خوبه چراکه خیلی از چیزها برام روشن شده.باکتابی که خوندم بهم اثبات شد که قبلا اشتباه فکرمیکردم و هر اتفاقی که در حیطه ی زندگی من رخ میداده؛خودم رو مقصر میدونستم و نمیتونستم بپذیرم که یه سری ازمسائل دست من نیست که اتفاق بیفتند یا اتفاق نیفتند.

+میشه چندتا از هنرهای زندگی کردنتون رو بگید؟