פֿــבاجونـᓄ פֿـوבت ᓄـیـבونی ڪـہ تنها تورو בارᓄ پـω به اᓄـیـــכ פֿـوכتـــــ...