به گذار هرچه میخواهدبگوید دل تنگت

.... که صاحب خانه دست ودلباز است...

[اینم عیدی من به شما:

http://parsico.net/pages/imamreza/ بعدش اومد روآسمونش کلیک کنید]

+من روهم دعابفرمایید

+ امشب نائب الزیاره شما درحرم هستم.