دارم میجنگم.

جنگ سختیه .

بین خودم و درون خودم.

میدونم کم میارم ونمتونم خودمو قانع کنم.

کاش یکی پیدابشه ماروازهم جداکنه ولی

انقددلخودم که نمدونم خودموبکشم یاسرموبکوبم تودیوار.

شمابگید کدومش به صرفه تره؟!