سلام .

این چندروز رفته بودیم پیش مادربزرگ وپدربزرگ عزیز

وخونه ی خاله جان(کوچیکه).جاتون خالی خعلی خوشگذشت واین عکس ها هم مربوط به پارک رفتنمونه.

البته بگم روزقبلش خونه دایی جون بودیم

ومن یه سوال خیلی خنده داری پرسیدم بخاطراینکه

پسرداییم سرش شکسته بود واگه این سوال رو نمی پرسیدم ؛ دق میکردم.

**سوال: وقتی که سر ادم میشکنه چجوری جا میندازن؟!

[اگه ازسوالم قهقهه زدین فلش سبزه واگه فک کردین که من دیووونم فلش قرمزه رو بزنید.]