هفته ای که گذشت

همه اش خط خطی و غبارالود بودم از تمام تلخی ها و بدمزگی ها

(مجازاز امتحان هندسه )

....کسی جزمادرم دلش برایم نسوخت ونخواهدسوخت که من همچوشمعی هرلحظه آب و آب تر میشوم...

 


 

خدایا مادران ومادرم راتاعمری که دارند

و دارم برای ما ومن نگه دار