امروز بامامانم رفتم آزمایش بدم.

( بنظرم آزمایش دادن اصلا چیز خوبی نیس)

بازهم استرس داشتم.شدت استرس رو ازجایی میشه فهمیدکه وقتی داشت ازدست راستم خون میگرفت ، خون نیومد بالا انگاراون لحظه داشتن جون منو میگرفتن.                                                                           (آخه ادم چقدر میتوونه جون نازک باشه؟).خانومه به من گفت نفس عمیق بکش تا دوباره ازاون دستت خون بگیرم وبالاخره گرفت.           (ولی از آخرش کل آبروم رفت.)

واتفاق دیگه ی این هفته این بود که فهمیدم کم خونی بسیارشدید درحدچی...دارم.دکتربایه عالمه نسخه منوروانه ی خونمون کرد. [قدرسلامتی تونوبدونید.]

نسخه یهویی:

به شماهم پیشنهاد میکنم محض رضای خدا، یک چکاپ برید ..شاید بتونید پیش گیری کنید.

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 36 ثانیه