نگویید تا شب های قدر سال بعد زنده هستیم

بگویید بعد شب 19 ینی 21 هم زنده هستیم...