ᓘــכایــا ᓄـלּ به عنـפּ اלּ بنـכه פـاجتـᓄ راگـᓅـتـᓄـ...

ᓄـלּ اᓄـیـــכـפּـارᓄ פּ اگرᓆـرار به برآפּـرכه نشـכنش ﮩــωـت...

ازפـڪـᓄـت تـפּ باشـכ تابیـ لیــاـᓆـتیـ ᓄـن...