چند روزیست که در راه آهن مشهد برنامه فرهنگی میگذارند .

حال و هوای اینجا پراست از عشق مسافرهایی که به پابوس می آیند.

مسافربودن مخصوص انسانها نیست گاهی پرنده هاهم مسافرمیشوند.

من نمیدان، نمی بینم نامه های دعوتشان را... . آقاخوداین مسئله رابهتر میداند.

پی نوشت: نائب الزیارَتان هَستُم