سلام به همه ی دوستان و عزیزان من زنده هستم نگران حال من نباشید (الکی مثلن)

چندوقته خیلی درگیرم وزیادنمتونم سربزنم و عذرخواهی میکنم.

فقط اینوبگم که انتظارنداشتم این همه اتفاق خوب برام بیفته .

اتفلقاتی که یک لحظه ام فکرشونو نمی کردم .الهی جیب همه ی باباها پرپول باشه.التماس دعا