خط خطی شدم

هفته ای که گذشت

همه اش خط خطی و غبارالود بودم از تمام تلخی ها و بدمزگی ها

(مجازاز امتحان هندسه )

....کسی جزمادرم دلش برایم نسوخت ونخواهدسوخت که من همچوشمعی هرلحظه آب و آب تر میشوم...

 


 

خدایا مادران ومادرم راتاعمری که دارند

و دارم برای ما ومن نگه دار 

  • ๓iŞŞ  คຖē

من به غیرتو..واسه هیچکس بیقرار نیستـــــــــم

خدایاازاین بیشتر شرمندم نکن .خواهش میکنم.

  • ๓iŞŞ  คຖē

تلـᓘ شـכҐ ...

تلـᓘ شـכҐ ...

بــِسْم ِاللْـہِ الـرَّحْمـטּِ الرَّحیـمْ

وَإِטּ یَڪُادُ الَّذِیـטּَڪَفَـرُو الَیُـزْلِقُـونَڪَ

بِـأَبْصَـارِ هِـمْ لَمَّـا سَمِعُـوا الـذِّڪْرَوَیَقُولُوטּَ

إِنَّـہُ لَمَجْنُـوטּُُ وَمَـا هُـوَ إِلَّـاذِڪْرٌ لِّلْعَـالَمِیـטּْ .
Designed By Erfan Powered by Bayan