دانشجوها و قبل اون دانش آموزان یک سرزمین، تاثیرپذیرترین عنصر هستند.ینی اگه یه چیزی مُد بشه ؛ حداقل نصفی از این گروه بدنبال همون هستند.درصورتی که نباید شاهدهمچین چیزهایی باشیم!

نمیدونم چرا ظاهرا درس میخونیم؟