روز پرستار بود.همه برای تبریک دورش گرد آمده بودیم. ازاوخواستیم از تجربه هایش بگوید.میگفت در بیمارستان حجازی و ابن سینا ی مشهد بوده ام .بنظرمن برای خیلی ها دیدن بیماران روانی، عذاب آور است اما برای من وهمکارانم نه.وقتی درداخل بیمارستانشان راه می روی و آنها را میبینی ،نباید اظهار به ترسیدن کنی.چرا که هم ناراحت میشوند وهم بیشترسعی می کنندتو را بترسانند.خنده اش گرفت و گفت در زمان کار اموزی ام که همراه استاد به بخش ها واتاق های مختلف این بیمارستان ها سرمیزدیم،یکی از بچه های خودمان ترسیده بود وخودش را بین ما جا میزد ...در آخر یکی از بیماران فهمید و او را میشگون گرفت.

بعضی از بیماران را خوب یادش مانده بود....پیرزنی میگفت پسرهمسایه مان برای من نامه نوشته است و به من قول داده که مرا ازپدرم خواستگاری کند...شما را بخدا مراببرید خانه مان!

یا دیگری که در اخرین سال تحصیل پزشکی اش بود و خلاصه به سیم آخر زده بود و خانواده اش این را فهمیده بودند و سالها بودکه او را در آنجا گذاشته بودند،این را گفتم تا بفهمید که همه ی آنها از اول بیمار روانی محسوب نمی شدند اما بعضی ها که خیلی تحصیل کرده بودند ومدارج بالایی نیز دررشته خودشان داشتند هم آنجا یافت میشدند.راستش حقیقت زندگی این است که باهمه ی تلخی هایش کناربیایی.یکی شان بطوروحشتناکی در آلمان در یک شب،پدرش را باتبرکشته بود و همان جا کنار پدرش خوابیده بود.بعد از آن اتفاق ناهنجار،اورا به ایران آورده بودند و در بیمارستان ابن سینا ی مشهد گذاشته بودند. برای پرستارها انگلیسی میخواند وگیتار میزد