آقاشاید دعای مادرت زهرا(س) بگیرد

....

تا قبل از آنکه کار بالا بگیرد

....

آقا خلاصه یک نفر باید بیاید

....

تا انتقام دست زهرا (س) رابگیرد

الهی این جمعه هم بی تو سر نگیرد....