تاحالا فک کردین توی این ماه چجوری بودیم؟!و توی این ماه چی گذشت؟!

میدونستین توی این ماه همرنگ خدا شده بودیم!

البته نه بطور کامل ینی نه علم مطلق الهی و نه بخشنده الهی!

ولی این ماه مثه میزبانمون نه میخوردیم .. نه مینوشیدیم... نه دروغ میگفتیم...

نیکو کاری میکردیم...به یتیمانگا می کردیم... واسه معشوقمون دلتنگ میشدیم ..

از بدی ها پاک شدیم...

 

خلاصه فقط میخواستم بگم

این حرف های قشنگ رو حاج آقا انصاری زدن ومن هم ازاین فرصت استفاده کردم تا به شما بگم.