( ˇ෴ˇ ) 

( ˇ෴ˇ )
( ˇ෴ˇ )
( ˇ෴ˇ )

آهای منی که عادت دارم همش آدامس تودهنم باشه

و هی بادکنک درست میکن+[م] + [ی] وبه خیال خود+[م ]+[ت]

 شیرینی اون آدامس تودلم میشینه ...

یادم+[م ] + [ت] باشه که یک شیرینی هم هست که ازاینم شیرینتره

و وقتی انجامش مید+[م] + [ی] دنیارو قشنگ تر میبین+ [م] + [ی ].. 

... میتون+[م ] +[ی]ذکر خدارو بگی ... الحمدالله الرب العالمین..

میتون+ [م] + [ی] شکر کنی.. شکرالله ... میتونی به یگانگی خدا پی ببری ... لاله الاالله...

بدون +[م]+[ی] که آدامس همیشه شیرین نیستـــــــــــــــ