ازاونجایی که من میرم کانون فرهنگی آموزش قلمچی و هردوهفته ،

آزمون دارم و بعدازظهرا میرم کارناممومیگیرم.

بعدازگرفتن کارنامه ،پدرم تفسیری بسیارخنده دارازکارنامه درخشان من کردن.

بابام گفت: چون  دروس عمومیت  بالاتراز درس های اختصاصی هست

به زرس قاطع تو پزشک عمومی میشی.

حالا فک کنین بابام اگه پشتیبان میشد چه روحیه ای به دانش آموزاش میداد!

ولی خداییش به من یکی خیلی روحیه داد.laugh