دریافت


عنوان: پنجره ها

دست سهراب دردنکنه این شعرش سرود

شاید بورتون نشه ولی من بااین شعره آروم میگیرم

.....رها میشم ازاین همه درد