هیچی بدترازاون لحظه ای نیس که شب باشه و دندونت دردکنه و بدونی که امشبم قندت Highـــه و فرداصبح امتحان داری....