مامانم: چه قدر این ماهی خوشمزست!

من:اسمش چیه؟

مامان: اردک ماهی

من: پس پاهاش کو؟

مامان: من گفتم اردک ماهیه نه اردک

من: