( ˇ෴ˇ )

مامانم میگه یه روز که مادرم رفته بود روضه خوانی و به ما گفته بود که شماها خونه رو جاروکنین ( ینی مرتب کنین) تا من برگردم. بعدا به یکی میگم که براتون ناهاربیاره ( ازروضه خوانی).

مامان خانوم ادامه میدن که ماکارهای خونه رو انجام داده بودیم و منتظر ناهارنشسته بودیم تااینکه درو زدن و خالت رفت که سینی بزرگی که توش پلو و گوشت(گاو) رو بیاره ولی بیا وببین . 

اومد رو پله ها پاش بند شد و سینی پلو گوشت همش ریخت و هر دومون بی اجر موندیم بطوری که گوشتا لای نرده ها گیر کرده بودن و ماباحسرت به اونانیگامیکردیم. و اونروز هیچی نخوردیم.چون نه جرئت روکردن قضیه رو نداشتیم و هم یادنداشتیم که چیزی درست کنیم!

عایا به این میگن دست وپاچلفتی یا خوشحالی بسیار زیاد و مضر پس از اتفاق خوب که منجر به این حادثه تلخ میشه؟