خآله کوچیکه: من اگه شب حنابندون شاباش بدم؛ دیگه پو نمیندازم.

مآمآنم: نه من 50 تومن میندازم.

من: مامان جان یکمم به فکر بابام باش.

مامانم: X=D

من درادامه: پس پول ارایشگاه من چی میشه؟

مادربزرگم : اصن من پولشومیدم خوبههههه؟! پس فردا که عروس شدی اوناهم برات کادو میارن دیگه. خوبه اونجا زناشون بگن که ماکادو نمیاریم.

من: زناشون غلط کردن. میزنم تو دهن همشون.ولی ساعت 150 تومنیم چی؟

مامان: گفتم که دخترخوبی نبودی برا همینم برات نمیخرم.

من: پس حق ندالین نه پول بندازین ونه کادو بدین.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

رفته بودیم یه عروسی . زنموی مامانم گفت حیف که دخترتون کوچیکه وگرنه من برای پسرم - - - - میگرفتم.

من: :؟