ᓄـے כانـᓄ هــواے ᓄـنو כارے

و هــیچوقت تنهــاـᓄ نـᓄـے ذارے و...